Hållbarhetspolicy

Munthes Hildasholm är ett av Dalarnas finaste besöksmål, tillika ett byggnadsminne, vars syfte är att bevara kulturmiljöns historiska vingslag samt erbjuda tillgänglighet för besökare.

Förutom huset finns en överraskande och fantastisk trädgård, vars trädgårdsrum är anlagda enligt Arts & Crafts idealplan. Denna är delvis skapad av Hilda Pennington Mellor, hustru till Axel Munthe och mor till Malcolm och Peter Munthe. Huset var deras sommarnöje under många år från nittonhundratalets början.

För att kunna respektera vårt besöksmåls särdrag och förutsättningar, krävs en långsiktig hållbarhetstanke.

Syfte & mål

Hildasholms syfte och mål med denna hållbarnhetspolicy, är att både skydda och trygga vårt kulturarv. Vi ska ha en inkluderande turism som välkomnar alla besökare. Vi vill vara en positiv aktör i Leksand, bl a genom att vara en god granne med såväl Leksands kyrka, kommunen som Leksands hockeyarena, samt ha en god samverkan med Länsstyrelsen.

Definition

Ekonomisk hållbarhet innebär för oss att ha en genomtänkt och transparant budget som möjliggör en långsam ökning av besöksantalet i första hand genom en breddning av våra öppettider, samt ökad tillgänglighet av det stora huset. Stiftelsens ekonomiskt långsiktiga hållbarhet är också en förutsättning för att byggnadsminnet ska kunna bevaras och hållas allmänt tillgängligt för besökare.

Miljömässig hållbarhet innebär för oss att de befintliga skötselplanerna för park, trädgård och byggnader som finns är genomtänkta, långsiktiga och väl förankrade i byggnadsminnesförklaringens skydd och bestämmelser. De ska ses över årligen och uppdateras vid behov. Vi strävar efter effektiv resurs-, material- och energihantering. 

Social hållbarhet innebär för oss att vara ett besöksmål som sätter besökarna (gästen) i fokus, samt att vi erbjuder goda arbetsvillkor för samtlig personal.  

Åtagande

För att skapa en långsiktig hållbarhet krävs att denna policys riktlinjer hålls aktuella både i Hildasholms styrelse- och ledningsgruppsmöten.

Hildasholms hållbarhetspolicy baseras på Region Dalarnas hållbarhetspolicy (RD19/03346)